Obsah

Oznam

Materská škola, Malinovská 124/28, Zálesie oznamuje, že zápis detí do Materskej školy Zálesie na školský rok 2023/2024 sa uskutoční:

 

od 15. mája 2023 do 19. mája 2023

 

Žiadosť o prijatie do MŠ Zálesie prosíme zasielať Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Zálesie (24.45 kB)

 

 

i elektronickou formou na mailovú adresu skolka@obeczalesie.sk

 

   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy. 

   Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa spolu s "Potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa" sa bude organizovať osobne i elektronickou formou - prefotená žiadosť zaslaná v termíne od 15. mája do 19. mája  2023  na skolka@obeczalesie.sk bez elektornického podpisu (formát  PDF, JPG, WORD). Spätne Vám bude zaslaný mail o doručení žiadosti.

   Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy  písomne do 15. júna 2023. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

   Dieťa, ktoré navštevuje MŠ Zálesie pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ Zálesie. Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa musí danú (inú ako dovtedy navštevoval) MŠ požiadať podľa daných podmienok.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j. . Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2023 je MŠ povinná.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Malinovská 124/28, Zálesie, boli dohodnuté ostatné podmienky prijímania detí so zriaďovateľom a budú predložené Rade školy pri MŠ Zálesie:

  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré sú rodinnými príslušníkmi zamestnancov obce Zálesie. Podmienka je v súlade so zákonom 245/2008, §59. Podmienka bude nadradená kritériu prijímania podľa veku.
  • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
  • v prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v Zálesí, a aspoň jeden rodič dieťaťa s trvalým pobytom v Zálesí.  

 

Po prijatí detí na základe podmienok vyplývajúcich zo školského zákona a prijat sa budú prijímať ostatné deti od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy.

O prijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľka MŠ. 

 

Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné: (podľa zákona 245/2008 §28a)

§ 28a

(1) Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné.

(2) Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak odsek 3 neustanovuje inak.

(3) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne19) o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

(4) Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

(5) Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

(6) Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie v materskej škole do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.

 

 

Zaradenie dieťaťa na adaptačný pobyt:

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa môže riaditeľ MŠ  prijať dieťa na čas určenia adaptačného pobytu, ktoré vydá v  rozhodnutí o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

 

Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej školy“  

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Zálesie (24.45 kB)