Obsah

Oznam

 

Materská škola, Malinovská 124, Zálesie oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční

 

od  8. apríla do 11. apríla 2019

 

v priestoroch Materskej školy, Malinovská 124, Zálesie v čase od 8,00 do 16,00 hod.

 

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nebude akceptovaná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy  písomne do 30. júna 2019. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

 

Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) budú do materskej školy prednostne prijaté deti:

  • ktoré dovŕšili päť rokov veku,
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Podľa § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole riaditeľka materskej školy po prerokovaní v pedagogickej rade určuje nasledovné ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy.

 

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí Materskej školy, Malinovská 124, Zálesie, budú prednostne prijaté deti:

  • ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.12.2019,
  • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
  • deti z obce Zálesie

 

Poznámka: Po prijatí detí na základe podmienok vyplývajúcich zo školského zákona sa budú prijímať ostatné deti od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy.

 

Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej školy“ si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole, Malinovská 124, Zálesie alebo TU.