Obsah

Oznam

 

Materská škola, Malinovská 124/28, Zálesie oznamuje, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa uskutoční

 

30. marca 2020 do 3. apríla 2020

 

v priestoroch Materskej školy, Malinovská 124/28, Zálesie v čase od 8:00 do 16:00 hod.

(v novej budove)

 

     Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, spolu s údajom o povinnom očkovaní podľa § 24 ods.7 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nebude akceptovaná. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy  písomne do 30. júna 2020. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

Podľa § 59 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) budú do materskej školy prednostne prijaté deti:

  • ktoré dovŕšili päť rokov veku,
  • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
  • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

   V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Malinovská 124/28, Zálesie, boli  prerokované s pedagogickou radou (podľa § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) a predložené Rade školy pri MŠ Zálesie i zriaďovateľovi ďalšie ostatné podmienky prijímania detí:

  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré sú rodinnými príslušníkmi zamestnancov obce Zálesie. Podmienka je v súlade so zákonom 245/2008, §59. Podmienka bude nadradená kritériu prijímania podľa veku,
  • deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.12.2020,
  • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemajú plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa najedia lyžicou, napijú z pohára, používajú WC, umyjú si ruky, oblečú základné časti odevu, obujú sa),
  • v prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v Zálesí.

Poznámka: Po prijatí detí na základe podmienok vyplývajúcich zo školského zákona sa budú prijímať ostatné deti od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy.

Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej školy“ si môžete vyzdvihnúť v Materskej škole, Malinovská 124/28, Zálesie alebo TU.