Obsah

Oznam

Materská škola, Malinovská 124/28, Zálesie oznamuje, že zápis detí do materskej školy Zálesie na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:

od 10. mája 2021 do 14. mája 2021

 

Žiadosť o prijatie do MŠ Zálesie prosíme zasielať  Žiadosť o prijatie dieťaťa (17.45 kB)

 

 

elektronickou formou na mailovú adresu skolka@obeczalesie.sk

 

   Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke materskej školy. 

   Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa spolu s "Potvrdením lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa" sa bude organizovať elektronickou formou - prefotená žiadosť zaslaná v termíne od 10. mája do 14. mája  2021  na skolka@obeczalesie.sk bez elektornického podpisu (formát  PDF, JPG, WORD). Spätne Vám bude zaslaný mail o doručení žiadosti.

   Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa  na nasledujúci školský rok vydá riaditeľka materskej školy  písomne do 15. júna 2020. V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

   Dieťa, ktoré navštevuje MŠ Zálesie pred dovŕšením veku, od ktorého je predprimárne vzdelávanie povinné, pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní v MŠ Zálesie. Ak sa zákonný zástupca dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné rozhodne, že dieťa prihlási na povinné predprimárne vzdelávanie do inej materskej školy, ako je tá, ktorú navštevovalo pred začiatkom povinného predprimárneho vzdelávania, o prijatie dieťaťa musí danú (inú ako dovtedy navštevoval) MŠ požiadať podľa daných podmienok.

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné t.j. . Pre všetky deti, ktoré dosiahnu 5 rokov do 31. 8. 2021 je MŠ povinná.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Malinovská 124/28, Zálesie, boli  prerokované s pedagogickou radou (podľa § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole) a predložené Rade školy pri MŠ Zálesie i zriaďovateľovi ďalšie ostatné podmienky prijímania detí:

  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré sú rodinnými príslušníkmi zamestnancov obce Zálesie. Podmienka je v súlade so zákonom 245/2008, §59. Podmienka bude nadradená kritériu prijímania podľa veku.
  • deti, ktoré dovŕšia päť rokov veku do 31.12. 2021,
  • deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
  • v prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v Zálesí.

Po prijatí detí na základe podmienok vyplývajúcich zo školského zákona sa budú prijímať ostatné deti od najstaršieho dieťaťa po naplnenie kapacity materskej školy.

 

Pre koho je predprimárne vzdelávanie povinné: (podľa zákona 245/2008 §28a)

(1) Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole, je predprimárne vzdelávanie povinné

(2) Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak odsek 3 neustanovuje inak.

(3) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne19) o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

(4) Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole.

(5) Ak zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Zaradenie dieťaťa na adaptačný pobyt:

Z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa môže riaditeľ MŠ  prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, ktoré vydá v  rozhodnutí o prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt, ktorý nesmie byť dlhší ako tri mesiace.

 

Tlačivo „Žiadosť o prijatie do materskej školy“  

Žiadosť o prijatie dieťaťa (17.45 kB)