Obsah

Poplatky

 

Výška príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov pobytu dieťaťa v materskej škole je 50,- € / mesiac za jedno dieťa.

platia všetci okrem predškolákov

 

IBAN:  SK15 7500 0000 0040 3010 2620 

 

  • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ sa uhrádza vopred, do 10.dňa v kalendárnom mesiaci. Pod § 28 ods. 5 Z.z. 245/2008 (školský zákon). Tento príspevok predškoláci neplatia.

 

IBAN: SK37 7500 0000 0040 3010 2612

 

Strava na jeden deň za jedno dieťa je 1,54 € .

Platbu je potrebné uhradiť do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.

Všetky informácie o výške platby po prihlásení na www.jedalen.sk

 

Na tento účet sa platí: za vopred dohodnuté platby,  plávanie (60 Eur) aj korčuľovanie (90 Eur). (Iba prihlásené deti):

IBAN:  SK75 0200 0000 0028 5144 7651

 

Hlavné body školského poriadku

 

  1. Z dôvodu, že vynechávanie pobytu vonku je neprípustné, prosíme rodičov, aby deti primerane obliekali a obúvali, keďže sa pohybujú na trávnatej ploche. Deti sa na pobyt vonku prezliekajú, treba im prichystať oblečenie na von.
  2. Prosíme rodičov, aby každý deň skontrolovali, či majú ich deti v skrinke náhradné oblečenie, ktoré má byť podpísané.
  3. Rodičia podpisujú výhlásenie o bezpríznakovosti a to: po troch dňoch vrátane víkendu, po neprítomnosti dlhsej ako 7 dní, pokiaľ dieťa nebolo choré. Po chorobe rodič prináša potvrdenie od lekára. 
  4. Min. 2 x do mesiaca kontrolovať deťom vlasy. Deti priniesť bez vajíčok (hníd) a dospelých parazitov (vší).
  5. Rodič je povinný prevziať si dieťa do ukončenia prevádzky MŠ t.j. do 17:00 hod. Ak príde pre dieťa iná osoba ako rodič, treba vopred informovať učiteľky MŠ.
  6. Z dôvodu bezpečnosti detí sú rodičia povinní po prevzatí svojho dieťaťa od učiteľky             opustiť areál MŠ.
  7. Učiteľka zodpovedá LEN za dieťa, ktoré jej rodič osobne odovzdá pri príchode do MŠ.