Obsah

Poplatky

 

Výška príspevku  na čiastočnú úhradu nákladov pobytu dieťaťa v materskej škole je 50,- € / mesiac za jedno dieťa.Uhrádza sa vopred, do 10.dňa v kalendárnom mesiaci. Pod § 28 ods. 5 Z.z. 245/2008 (školský zákon). Tento príspevok deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie - predškoláci, neplatia.

 

Školné (účet obce): 50 eur (neplatia deti plniace PPV)

IBAN:  SK88 5600 0000 0018 1487 5003

 

Stravné - školská jedáleň:

IBAN: SK39 5600 0000 0018 1487 2005

 

Platbu je potrebné uhradiť do 10.dňa v kalendárnom mesiaci.

Všetky informácie o výške platby po prihlásení na www.jedalen.sk

 

Rodičovský účet:

Na tento účet sa platia iba  vopred dohodnuté platby.  

IBAN: SK4565000000003652140627