Obsah

ZÁPIS DETÍ NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/25

Materská škola, Malinovská 124/28, Zálesie oznamuje, že zápis detí do MŠ Zálesie na školský rok 2024/2025 sa uskutoční:

 

od 06. mája 2024 do 10. mája 2024

 

Pravdivo vyplnenú žiadosť  treba priniesť na zápis, prípadne zaslať mailom  na mailovú adresu:   

 

skolka@obeczalesie.sk

 

    Žiadosť musí byť potvrdená lekárom, podľa skutočného zdravotného stavu dieťaťa (prosíme nezamlčať zdravotný stav dieťaťa, aj keby išlo  o narušenú komunikačnú schopnosť) a podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa. Účasť dieťaťa na zápise nie je potrebná. Vyrozumenie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude doručené poštou do 30.06.2024. O prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ rozhoduje riaditeľka MŠ. 

V rozhodnutí o prijatí dieťaťa môže riaditeľka určiť adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa po dobu maximálne troch mesiacov.

Kritériá prijímania:

V zmysle zákona 245/2008 podľa § 59 sa prednostne prijímajú:

 1. Deti, ktoré spĺňajú vek na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (dosiahnu 5 rokov do 31. augusta príslušného roku) a je pre nich naša MŠ spádová
 2. Deti, ktoré spĺňajú vek na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (dosiahnu 5 rokov do 31. augusta príslušného roku)  - bývajúce v obci Zálesie
 3. Deti, ktoré spĺňajú vek na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania (dosiahnu 5 rokov do 31. augusta príslušného roku) 
 4. Deti , ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania (ktoré spravidla do 30. mája príslušného kalendárneho roku odovzdajú žiadosť o pokračovanie v plnení povinného predprimárneho vzdelávania)
 5. Deti zo sociálne znevýhodneného prostredia

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do Materskej školy, Malinovská 124/28 Zálesie, boli dohodnuté ostatné podmienky prijímania detí so zriaďovateľom a  predložené Rade školy pri MŠ Zálesie:

 • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré sú rodinnými príslušníkmi zamestnancov Obce Zálesie. Podmienka bude nadradená kritériu prijímania podľa veku.
 • Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.8.2024 s trvalým pobytom v Zálesí.
 • Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t.j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31.8.2024. Aspoň jeden rodič má trvalé bydlisko v Zálesí.
 • Deti, ktoré dovŕšia do 31.12.2024 tri roky a ich  súrodenci pokračujú v MŠ Zálesie v školskom roku 2024/2025.
 • V prípade zvýšeného záujmu o prijatie do materskej školy budú uprednostnené deti s trvalým pobytom v Zálesí alebo aspoň jeden rodič dieťaťa s trvalým pobytom v Zálesí.  
 • Ostatné deti, v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku.

 

Všetky deti, ktorých zákonný zástupcovia prejavia záujem o MŠ Zálesie  musia mať osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky. Musia sa vedieť samostatne najesť lyžicou, samostatne sa napijú z pohára, vedia samostatne používať toaletu a umyť si ruky,  samostatne si oblečú základné časti odevu a obujú sa.  Dieťa v MŠ nesmie mať plienky, nočník, fľaše s cumlíkom a cumlíky.

 

Tlačivo na stiahnutie:  „Žiadosť o prijatie do materskej školy“  

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ Zálesie Typ: PDF dokument, Velkosť: 282.77 kB