Obsah

Hlavné body školského poriadku

 

 1. Do MŠ sa prijímajú iba deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa  WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa )
 2. MŠ je otvorená od 7:00 do 17:00 hod. Po vstupe do budovy je rodič povinný v čo najkratšom čase opustiť MŠ. Z dôvodu bezpečnosti detí sú rodičia povinní po prevzatí svojho dieťaťa od učiteľky  opustiť areál MŠ. V školskom roku 2023/2024 prosíme rodičov, aby deti priniesli do MŠ do 8:00 hod. 
 3. Dieťa nesmie prichádzať a odchádzať z MŠ samé, bez doprovodu osoby, ktorá je uvedená v splnomocnení. V prípade, že rodičia nebudú môcť  dieťa z MŠ prevziať, telefonicky informujú učiteľky, kto  ich dieťa vyzdvihne.
 4. V NOVEJ BUDOVE (NB)- srdiečka, kvapky - rodič odovzdá dieťa pri vstupe do triedy zo školského dvora MŠ. Do triedy rodičia (splnomocnené osoby) nevstupujú, rozlúčia sa pred vstupom do NB.
 5. Do šatne v STAREJ BUDOVE (SB) majú prístup rodičia (splnomocnené osoby), ktorí po vstupe do budovy použijú z hygienických dôvodov ochrannú obuv – návleky. Pri obúvaní a vyzúvaní návlekov treba sedieť. Za používanie návlekov je každý z bezpečnostného hľadiska zodpovedný sám za seba. Do triedy nevstupujú.
 6. Učiteľka zodpovedá LEN za dieťa, ktoré jej rodič (splnomocnená osoba) osobne odovzdá pri príchode do MŠ. 
 7. MŠ má povinnosť vykonávať ranný filter (podľa zákona 355/2007). Ak pedagogický zamestnanec pozoruje na dieťati príznaky choroby, dieťa do zariadenia neprijme
 8. Minimálne 2 x do mesiaca kontrolovať deťom vlasy. Deti priniesť bez vajíčok (hníd) a dospelých parazitov (vší).
 9. Dôvod  neprítomnosti dieťaťa  musí byť oznámený pedagogickým zamestnancom na tč. 0910111213 (deti z novej budovy) a 0948212 030 (deti zo starej budovy) formou SMS alebo na WhatsApp.
 10. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (bezinfekčnosti) sa predkladá (podpisuje) po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).
 11. Rodič môže ospravedlniť dieťa – predškoláka na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú). Po 7 dňoch musí z dôvodu ochorenia predložiť „Potvrdenie od lekára“ alebo dopredu informovať riaditeľku MŠ o plánovanej absencii dieťaťa.
 12. Rodičia detí, ktoré nie sú predškoláci „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.
 13. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa prinesie  zákonný zástupca vypísaný pri prvom vstupe do MŠ.
 14. Odhlasovanie zo stravy: do 13:30 predchádzajúceho dňa www.jedalen.sk
 15. Ak nemá možnosť rodič odhlásiť dieťa zo stravy,  je preberanie obedu možné iba v prvý deň neprítomnosti od 11:30 do 12:00 v novej budove MŠ.                                                                            T.č na jedáleň: 0905273299. ODHLASOVANIE DETÍ ZO STRAVY JE POVINNOSŤOU RODIČOV. Učiteľky nezodpovedajú za odhlásenie dieťaťa zo stravy.
 16. Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ (Školné - 50,-Eur) a stravné  sa uhrádza vopred, do 10.dňa v kalendárnom mesiaci. Školné neplatia deti plniace PPV (predškoláci).
 17. Dobrovoľný rodičovský príspevok, ktorého výška je odsúhlasená na rodičovskom združení sa uhrádza  na jedno dieťa.  Suma sa môže rozdeliť na dve splátky.
 18. Hračky na hranie sa do MŠ nenosia, ale deti si môžu priniesť „mojkáča na spanie“ - primeranej veľkosti, bez gorálok, gombíkov, šnúrok iných vecí, ktoré môžu ohroziť dieťa. Učiteľka nezodpovedá za stratu.
 19. Z dôvodu, že vynechávanie pobytu vonku je neprípustné, prosíme rodičov, aby deti primerane obliekali a obúvali, keďže sa pohybujú na trávnatej ploche. Deti sa na pobyt vonku prezliekajú, treba im prichystať oblečenie na von.
 20. Prosíme rodičov v SB, aby každý deň skontrolovali, či majú ich deti v skrinke náhradné oblečenie, ktoré má byť podpísané. 
 21. V NB má každé dieťa batoh, v ktorom si každý deň prináša a odnáša podpísané náhradné oblečenie. Rodič každodenne batoh kontroluje. 

 

Ak rodič opakovane poruší školský poriadok MŠ Zálesie, riaditeľka po predchádzajúcom písomnom upozornení rodiča môže rozhodnúť o ukončení dochádzky jeho dieťaťa do MŠ Zálesie. (napr. príchod pre dieťa po 17:00 hod.)

 

Za pozorné prečítanie a dodržiavanie hore uvedených bodov ďakujeme.

Školský poriadok je k nahliadnutiu v MŠ.