Obsah

Základné informácie

Materská škola Zálesie má 4 triedy. V starej budove sú 2 triedy s malými deťmi a v novej budove sú 2 triedy s deťmi v predškolskom veku.

Triedy sú tématicky pomenované na: 

Slniečka - najmladšie deti

Štvorlístky - stredné deti

Srdiečka - 1. predškolská trieda

Kvapky - 2. predškolská trieda

Názvy tried vychádzajú z environmentálneho zamerania školy tak, aby obsiahli živú prírodu – rastliny (štvorlístok), živočíchy a ľudí (srdiečko) a neživú prírodu (slniečko). Kvapka vody je dôležitá pre všetkých a patrí najstaršej vekovej kategórii.

Logom našej materskej školy je „Zálesáčik“. Zálesáčik je zvedavé dieťa, ktoré sa pýta na všetko nové okolo seba, je zvedavé čo sa deje okolo neho, objavuje prírodu, pozoruje ľudí a kultúru.

Materskú školu v obci Zálesie otvorili v bývalej budove základnej školy ako jednotriedku 1. septembra 1967. V súčasnosti sa materská škola skladá z dvoch jednoposchodových budov. Tá staršia bola postavená v roku 1945 a tá druhá v roku 2017.

Môžeme sa pochváliť krásnym priestranným školským dvorom, ktorý je doplnený rôznymi preliezačkami a exteriérovým inventárom.

Po otvorení novej budovy materskej školy začiatkom roka 2017 má Materská škola Zálesie 86 detí, 8 pedagogických a 9 nepedagogických zamestnancov.

Zriadené je aj Rodičovské združenie pri MŠ Zálesie. Výbor rodičovského združenia pri MŠ Zálesie má päť členov.

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Radu školy tvorí 7 členov, a to v zložení:

3 členovia - zvolení zástupcovia rodičov

2 členovia - zvolení pedagogickí zamestnanci školy

1 člen - zvolený nepedagogický zamestnanec školy

1 člen - delegovaný zástupca obecného zastupiteľstva

Mená členov RŠ Vám poskytneme v MŠ Zálesie