Obsah

Rada školy pri MŠ Zálesie

    Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

RŠ sa stretáva minimálne 3 krát do roka. Zo zasadnutí su vypracované zápisnice, ktoré su k nahliadnutiu v MŠ Zálesie

Radu školy tvorí 7 členov, a to v zložení:

3 členovia - zvolení zástupcovia rodičov

2 členovia - zvolení pedagogickí zamestnanci školy

1 člen - zvolený nepedagogický zamestnanec školy

1 člen - delegovaný zástupca obecného zastupiteľstva

Štatút rady školy 2020.pdf (160.15 kB)