Obsah

Rada školy pri MŠ Zálesie

    Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

RŠ sa stretáva minimálne 3 krát do roka. Zo zasadnutí su vypracované zápisnice, ktoré su k nahliadnutiu v MŠ Zálesie. Funkčné obdobie je od roku 2020 do roku 2024.

Radu školy tvorí 7 členov, a to v zložení:

3 členovia - zvolení zástupcovia rodičov:

JUDr. Zuzana Kyrinovič, Bc. Viktória Novácka,  Ing. Vladimír Bořík, PhD., 

2 členovia - zvolení pedagogickí zamestnanci školy:

Mgr. Anita Massayová, Mgr. Zuzana Repková

1 člen - zvolený nepedagogický zamestnanec školy:

Agáta Csaszná 

1 člen - delegovaný zástupca obecného zastupiteľstva:

Mgr. Miroslav Antol

Štatút rady školy 2020.pdf (160.15 kB)

Výročná správa RŠ 21_22.pdf (151.51 kB)