Obsah

Informácie pre rodičov ohľadne stravovania

Poplatok za jeden stravovací deň za dieťa je 1,54 € (desiata - 0,38 eur, obed - 0,90 eur, olovrant -  0,26)

Platba za stravné sa uhrádza do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca .

Pri platbe je nevyhnutné použiť VS = osobné číslo dieťaťa, ktoré sa Vám zobrazí po zadaní obdržaného kódu pri registrácii na www.jedalen.sk.

           Odhlasovanie stravy:  strava je automaticky prihlásená, odhlásiť sa musí výhradne online na www.jedalen.sk. Odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 13:30 hod. deň vopred,  telefonicky na tč. 0905 273 299 alebo mailom sjzalesie@gmail.com. Možnosť použiť i aplikáciu Whats app. ODHLASOVANIE DETÍ ZO STRAVY JE POVINNOSŤOU RODIČOV, nie učiteliek. 

Rodičia detí v predškolskom veku, ktorí nedovŕšili šesť rokov uhrádzajú iba desiatu a olovrant (0,64 €). Nutnosť odhlásiť dieťa so stravy sa tiež vzťahuje i na predškolákov. Ak dieťa neodhlásia, čiastka za danú stravu bude odrátaná z vopred vloženej čiastky. 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň.

V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 11:30 – 12:00 hod. v starej budove škôlky.

Rodičia, ktorí prídu po neodhlásenú stravu, informujú v daný deň vedúcu jedálne. Buď na tč. 0905 273 299 alebo mailom sjzalesie@gmail.com. Možnosť použiť i aplikáciu Whats app. 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.