Obsah

Informácie pre rodičov ohľadne stravovania

Poplatok za stravu

Platba za stravné sa uhrádza do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca na účet: 

IBAN: SK39 5600 0000 0018 1487 2005

Pri platbe je nevyhnutné použiť VS = osobné číslo dieťaťa, ktoré sa Vám zobrazí po zadaní obdržaného kódu pri registrácii na www.jedalen.sk.

           Odhlasovanie stravy:  strava je automaticky prihlásená, odhlásiť sa musí výhradne online na www.jedalen.sk. Odhlásiť dieťa zo stravy je potrebné 24 hodín vopred, najneskôr však do 13:30 hod. aplikácii jedáleň.  Telefonicky na tč. 0905 273 299 alebo mailom sjzalesie@obeczalesie.sk . Možnosť použiť i aplikáciu Whats app. ODHLASOVANIE DETÍ ZO STRAVY JE POVINNOSŤOU RODIČOV, nie učiteliek. 

 Nutnosť odhlásiť dieťa so stravy sa tiež vzťahuje i na predškolákov. Ak rodičia dieťa neodhlásia, čiastka za danú stravu bude odrátaná z vopred vloženej čiastky. 

Z dôvodu dodržiavania záväzných platných predpisov pre školské stravovanie (Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.)  nie je  možné odhlásiť stravu ráno v daný deň.

V prvý deň choroby je možné neodhlásenú stravu odobrať  v čase od 11:30 – 12:00 hod. v novej budove škôlky.

Rodičia, ktorí prídu po neodhlásenú stravu, informujú v daný deň vedúcu jedálne. Buď na tč. 0905 273 299 alebo mailom sjzalesie@obeczalesie.sk. Možnosť použiť i aplikáciu Whats app. 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.