Obsah

Denný režim

 

  Čas

 Činnosti

Dopoludnia:

Príchod detí do MŠ, privítanie, hry a hrové činnosti; pohybové a relaxačné cvičenia; edukačné aktivity.

 Ranný kruh – spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

 

Osobná hygiena, desiata (stravovanie – stolovanie)

 

Edukačné aktivity, hry a hrové aktivity, v triede, areáli MŠ a v mimoškolskom prostredí.

Edukačné aktivity, hry a hrové aktivity počas pobytu vonku, v areáli školy a v mimoškolskom prostredí

Poludnie:

Osobná hygiena, obed 

Popoludnie:

Osobná hygiena –  odpočinok

 Pohybové a relaxačné cvičenie.

 

Osobná hygiena. Olovrant

 

Hry a hrové činnosti – individuálne, skupinové, priamo i nepriamo usmernené; jazykové chvíľky; edukačné aktivity; hodnotenie dňa, rekapitulácia aktivít a diskusia.

 Záujmové aktivity v interiéri alebo na školskom dvore.